Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: J.G. van der Staaij
BIG-registraties: 59049725225
Basisopleiding: orthopedagoog
AGB-code persoonlijk: 94006170

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk de Stap
E-mailadres: info@praktijkdestap.nl
KvK nummer: 54064406
Website: www.praktijkdestap.nl
AGB-code praktijk: 94055682

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
De generalistische basis-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Praktijk de Stap biedt deskundige psychologische hulp aan cliënten die actief met hun problematiek
aan de slag willen gaan. Er vindt expliciet afstemming plaats op wat de cliënt zelf wil bereiken, niet
alleen bij de intake maar ook later in het hulpverleningsproces. De cliënt wordt ook betrokken in de
keuze van methodiek. Er vindt via ROM een startmeting en een eindmeting plaats. Er wordt
doelgericht gewerkt waarbij duidelijke tools worden aangereikt. De meeste aanmeldingen betreffen
problemen met angst, stemming en trauma, maar door jarenlange ervaring en scholing is er sprake van een brede deskundigheid. Wanneer nodig worden partner, ouders of anderen betrokken. E-health modules worden ondersteunend ingezet.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Angst
Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: J.G. va der Staaij
BIG-registratienummer: 59049725225

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: J.G. van der Staaij
BIG-registratienummer: 59049725225

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. Carlier, psychiater, psychiater, BIG 59048249001
Mw. Sandra Frankort, Gzpsycholoog, BIG 89913839625
Mw. Susan Bergsma GZpsycholoog BIG 19923456125
Mw. Annemieke Wiersema, BIG 39059312425
Nienke Sinninghe, GZpsycholoog, BIG 29916278125
Mw. Roordink, MSc

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnose, consultatie, medicatie, wachtlijstbeheersing/doorverwijzing

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpost Apeldoorn, tel 0900 6009000
huisartsenpost Ede, tel 0318 200 800

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik zelden tot nooit een beroep hoef te doen op een crisisdienst.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Ik maak deel uit van een lerend netwerk dat eens per zes weken via Zoom bij elkaar komt (anderhalf
uur).
Deelnemers Sandra Frankfort, Anneke Wiersema, Susan Bergsma, Chris van Oeveren.
Hiernaast eens per twee maanden een lerend netwerk overleg met klinisch psychologe werkzaam als POH GGZ mw. Roordink

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Het verbeteren van de diagnostische oordeelsvorming
Het voorkomen van kokervisie, actief toelaten van andere visies en deze toetsen
Weer op gang helpen van behandelingen die in een impasse dreigen te raken
inbrengen van mijn ACT kennis in casuïstieken van de andere betrokkenen

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.praktijkdestap.nl (tabblad verwijzing, tarief en vergoeding)

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.praktijkdestap.nl/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.praktijkdestap.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
J.G. van der Staaij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVGZP en bij de klachtregeling van deze beroepsvereniging. Voor contact met de klachtfunctionaris mailt u naar klachten@nvgzp.nl. U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr Piet de Boer).

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. Carlier, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkdestap.nl (homepage)

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Aanmeldingen komen binnen bij J.G. van der Staaij, via de het aanmeldingsformulier van de website
www.praktijkdestap.nl; via de mail info@praktijkdestap, of worden telefonisch gedaan via 06
18729220. Een aanmelding kan ook worden gedaan via een van de samenwerkingspartners; deze zal
dan binnen een week worden gecommuniceerd met J.G. van der Staaij. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij J.G. van der Staaij, zal deze binnen een week reageren op de aanmelding.
Afgesproken wordt op welke termijn een eerste gesprek kan plaats vinden. Wanneer een aanmelding
binnen komt bij een van de samenwerkingspartners, zal J.G. van der Staaij als regiebehandelaar in elk
geval betrokken worden bij een van de intakegesprekken. De regiebehandelaar is verantwoordelijk
voor de diagnose die wordt gesteld. Deze zal duidelijk worden gecommuniceerd met cliënt.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Communicatie over het verloop van de behandeling is integraal onderdeel van de
therapiegesprekken. Daarnaast stel ik samen met de patiënt een behandelplan op, dat minimaal
twee keer per jaar wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, ROM

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
De voortgang wordt gedurende het gehele hulpverleningsproces gemonitord. Elke sessie wordt actief
stil gestaan met cliënt of de sessie zinvol is geweest voor cliënt en vindt er afstemming plaats of/dat
over de juiste zaken wordt gesproken.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Ik sta hier aan het einde van elk therapiegesprek expliciet bij stil, in hoeverre het gesprek heeft bijgedragen aan het behalen van de afgesproken behandeldoelen.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: J.G. van der Staaij
Plaats: Ede
Datum: 12-2-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja